Polityka prywatności

§ 1
Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Integracja JP II” z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26.
Dane kontaktowe: 
a)    Nr tel. 799 195 634
b)    Adres e-mail: fundacja@integracjajp2.pl

§ 2
Definicje
Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 
a.    „Administrator” – podmiot opisany w § 1 powyżej,
b.    „Użytkownik” – osoba odwiedzająca Stronę, 
c.    „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem ……………………………oraz jej podstrony, 
d.    „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 3
Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
1.    Korzystanie ze Strony jest możliwe bez podawania przez Użytkownika danych osobowych. 
2.    Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z podstrony przeznaczonej do celów kontaktowych (zakładka „Kontakt” -> formularz „Napisz do nas”) konieczne jest przekazanie Administratorowi danych w postaci adresu e-mail w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. 
3.    Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik pozostawi w ramach korzystania ze Strony lub które zbierane są przez Administratora w trakcie korzystania ze Strony, przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4.    Użytkownik Strony ma prawo do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych, 
b.    sprostowania swoich danych osobowych,
c.    żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych przez RODO,
d.    ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
5.    Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu, gdy Administrator przetwarza dane w uzasadnionym interesie:
a.    na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
b.    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika. 
6.    Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane:
a.    dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu i analityki ruchu na Stronie,
b.    podmiotom zajmującym się hostingiem Strony.
8.    W żadnym przypadku, w ramach funkcjonowania Strony, Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, które wywołują wobec niego skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływają.


§ 4
Przetwarzanie danych na potrzeby kontaktu z Administratorem
1.    W przypadku skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia przedstawionej w zapytaniu sprawy. 
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych (adresu e-mail) Administrator nie będzie w stanie rozwiązać przedstawionej przez Użytkownika sprawy i udzielić odpowiedzi.
3.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub przekazanie informacji o działalności Administratora zgodnie z zapytaniem. 
4.    Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi i załatwienie prośby. W zależności od jej rodzaju również przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
5.    W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane nie będą przetwarzane w przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa sprzeciwu. 

§ 5
Pliki cookies
1.    Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane i wykorzystywane do celów opisanych poniżej. 
2.    Dzięki przechowywaniu na urządzeniu plików cookies, Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji w nich zawartych i wykorzystywać je w celach:
a.    utrzymania sesji podczas wizyty na Stronie oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności i odpowiedniego działania Strony,
b.    polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowane są na Stronie i jakie treści interesują użytkowników, 
c.    statystycznych,
d.    analitycznych,
e.    zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony.
3.    Administrator może wykorzystywać różne rodzaje plików cookies:
a.    sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
b.    stałe, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, dopóki nie zostaną skasowane,
c.    zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w ramach Strony.
4.    Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu. 
5.    Pliki cookies można też usunąć już po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
6.    Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. 

Ustawienia ciasteczek

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Integracja JP II” z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26.
Dane kontaktowe: 
a) Nr tel. 799 195 634
b) Adres e-mail: fundacja@integracjajp2.pl